slideshow

О нама

Програм рада

Програм рада

Привредне коморе грађевинске индустрије Србије за 2022. годину

Привредне коморе грађевинске индустрије Србије за 2022. годину

Грађевинска комора Србије ће у наредном периоду наставити са промовисањем потенцијала својих чланова, заступањем заједничких интереса и одржавањем перманентних односа са надлежним државним органима и инвеститорима и стварати предуслове за боље и успешније пословање.

Комора ће у 2022. години наставити активности везано за остваривање својих циљева у условима пословне и политичко-економске ситуације и радити на изналажењу модела за побољшање актуелног амбијента пословања у складу са следећим приоритетима:

  1. Утврђивање и дефинисање потенцијала чланова Kоморе за њихов наступ, уговарање и побољшање услова рада.

  1. Праћење и анализа привредних кретања у грађевинској индустрији и предлагање мера ради унапређења услова рада и пословања својих чланова

  1. Усклађивање и усаглашавање заједничких интереса својих чланова у циљу обезбеђења одрживог пословања, развоја и потенцијалног заједничког наступа.

  1. Активности на јачању сарадње са ПКС и ИК и другим коморама и удружењима

  1. Стална промоција улоге Коморе.

  1. Повећање броја чланица Коморе

1. Утврђивање и дефинисање потенцијала чланова Kоморе за њихов наступ,уговарање и побољшање услова рада

Предлог мера за опоравак српског грађевинарства као и активности које је неопходно предузети у циљу нормативног уређења услова за пословање на тржишту представљаће и даље приоритетан задатак Грађевинској комори као еснафској организцији.

Успостављање тешње међусобне комуникације чланова Коморе, као и размена пословне информатике према органима Коморе биће од великог значаја за реализацију приоритетних циљева.

2. Праћење и анализа привредних кретања у грађевинској индустрији и предлагање мера ради унапређења услова рада и пословања својих чланова

Наставак сарадње са надлежним Министарством и осталим институцијама државе на формирању пословне политике, тржишних услова привређивања, реалног амбијента пословања и повећање нивоа запослености наших капацитета чиниће један од приоритетних задатака Привредне коморе грађевинске индустрије Србије у нaредној години.

Имајући у виду да се и у нашој земљи све више пажње посвећује политици енергетске ефикасности, сагледати могућности ангажовања чланица Коморе у делу који се тиче реализације конкретних пројеката у овој области.

Ове активности захтевају сталну размену информација међу чланицама, а све у циљу обезбеђења адекватне политике наступа према државним органима и институцијама државе.

3. Усклађивање и усаглашавање заједничких интереса својих чланова у циљу обезбеђења одрживог пословања, развоја и потенцијалног заједничког наступа

Комора ће и у 2022. години активно учествовати у процесима израде бројних законских и подзаконских аката који уређују делатности од интереса за рад чланица Коморе

У циљу спровођења ове активности организоваће се састанци са циљем остваривања могућег заједничког наступа и сарадње.

4. Наставиће се активности на јачању сарадње са Привредном комором Србије, Инжењерском комором Србије и другим коморама и удружењима

5. Стална промоција улоге Коморе

Наставити промотивне активности ради даљег унапређења сарадње са медијима и свим другим релевантним чиниоцима, посебно органима и институцијама државе.

У том смислу промовисање Коморе и њених активности интензивирати и садржајно обогатити организовањем посебних конференција за медије којима би претходили тематски скупови чланица Коморе, о актуелним питањима из области грађевинске индустрије у целини или питањима која претходно нису привлачила пажњу медија, а од посебног су значаја и интереса за поједине чланице Коморе.

Након дизајнирања веб сајта Коморе и његовог почетног промовисања, његовим ажурирањем и програмским садржајем јачати везе са чланицама Коморе. Активно се укључивати у све облике стручних расправа организованих путем округлих столова, трибина и саветовања

6. Повећање броја чланица Коморе

Сви чланови Коморе би требало да раде на промоцији циљева Коморе са идејом повећања броја чланова.

Овако дефинисан Програм рада Грађевинске коморе чини основни оквир за њено деловање у 2022. години. Он је отворен за све предлоге и иницијативе чланица и његова конкретизација и практично спровођење биће дефинисани реалним потребама грађевинске индустрије и усмеравани ставовима Скупштине и Управног одбора Коморе.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux