О нама

Програм рада

Програм рада

Привредне коморе грађевинске индустрије Србије за 2015. годину

Увод

Промовисањем својих потенцијала, дефинисањем заједничких интереса и одржавањем перманентних односа са надлежним државним органима и инвеститорима у земљи и иностранству Комора настоји да допринесе афирмацији делатности и стварању услова за успешно пословање.

Током 2014. године остварени су основни задаци формално – правног конституисања Коморе, њена промоција у привреди и друштву уопште и започети су процеси позиционирања Коморе у односу на друге коморе и државне органе и инстутуције.

Тиме је створена основа за даљи садржајно пунији рад и шире укључивање Коморе у активности везане за пословање привредних друштава и предузетника као и у законодавне активности на даљој доградњи законских решења која дефинишу односе у грађевинској области.

Основе програма

Рад Коморе у 2015. години одвијаће се у оквирима континуитета започетих активности и нових садржаја у складу са следећим приоритетним задацима и активностима:

 1. Наставак позиционирања и институционалног јачања и оспособљавања Коморе за испуњење циљева оснивача
 2. Стална промоција улоге Коморе у привреди и друштвеној заједници
 3. Дефинисање потенцијала, потреба и законских и економских оквира за успешно пословање грађевинске индустрије
 4. Подршка предузетништву, малим и средњим предузећима
 5. Приоритетне активности од посебног интереса за чланице Коморе

1. Наставак позиционирања и институционалног јачања и оспособљавања Коморе за испуњење циљева оснивача

 • Оствриваће се непосредна сарадња са надлежним министарством, посебно кроз учешће у законодавној активности
 • Након усвајања Измена и допуна Закона о планирању и изградњи, Комора ће се активно укључивати у процес израде бројних подзаконских аката
 • Наставиће се активности на стварању услова за пуну сарадњу са Привредном комором Србије
 • Интензивираће се сарадња са Инжењерском комором Србије, између осталог и кроз потписивање Протокола о сарадњи
 • Унапређиваће се унутрашња организација и садржајно обогаћивати рад Коморе кроз формирање Сектора за пројектовање, за извођење, за индустрију производа за грађевинарство и за предузетнике
 • Интензивно ће се радити на повећању броја чланица Коморе

2. Стална промоција улоге Коморе у привреди и друштвеној заједници

 • Јачаће се промотивне активности ради унапређења сарадње са медијима и свим другим релевантним чиниоцима, посебно органима и институцијама државе
 • Успоставиће се веб сајт Коморе и његовим ажурирањем јачаће се везе са чланицама Коморе
 • Организоваће се учешће Коморе на Међународном сајму грађевинарства у Београду
 • Промовисаће се идеја о потреби одржавања Треће конференције грађевинара
 • Организоваће се одржавање различитих облика стручних расправа путем округлих столова, трибина и саветовања

3. Дефинисање потенцијала, потреба и законских и економских оквира за успешно пословање грађевинске индустрије

Грађевинска индустрија обухвата пројектанте, извођаче и индустрију грађевинског материјала који су заузимали доминантну позицију у грађевинарству раније Југославије са високим учешћем од око 10% у БДП земље.

Грађевинари су били, уз спортисте, најбољи амбасадори своје земље.

Уверени смо, да би се уз одговарајуће мере државе Србије, наше грађевинарство поново могло да допринесе економском напретку земље и буде значајан учесник у реализацији инвестиционих пројеката у иностранству, посебно на нашим традиционалним тртжиштима као што су Русија и земље бившег СССР-а, затим земље блиског истока, Африке и Јужне Америке.

Комора ће настојати да утиче на формирање пословне политике и тржишних услова привређивања грађевинске индустрије на основу заједничког рада са надлежним министарством у циљу стварања реалног амбијента пословања и одржавања нивоа запослености наших капацитета.

У овом сегменту планираних активности Комора ће:

 • Стварати базе података о најзначајнијим компанијама које су остваривале запажене пословне резултате у Србији, Југославији и у свету
 • Обједињавати податке о сада расположивим капацитетима и пословним потенцијалима грађевинске индустрије Србије ради дефинисања прихватљивих услова за учешће домаћих грађевинара на тендерима за реализацију државних инфраструктурних пројеката без обзира на изворе финансирања тих пројеката
 • Сачинити анализу законодавних ограничења и неприхватљивих економских услова за пуно ангажовање домаће грађевинске индустрије на пословима у земљи. Резултати ових анализа са предлозима решења за одређене проблеме биће достављени надлежним државним органима на разматрање.
 • Комора ће посебно покретати питање профилисања кадрова потребних грађевинској индустрији и стручног образовања уопште.

4. Подршка предузетништву, малим и средњим предузећима

У оквиру прокламованих мера државне политике на подршци предузетништву, малим и средњим предузећима, комора ће дужну пажњу посветити и овом важном сегменту наше делатности, посебно у области пројектовања и индустријске производње.

У том смислу разрадиће са, заједно са предузетницима члановима Коморе, предлози мера из области јавних набавки, тендерских процедура нарочито у мањим локалним заједницама где нема довољно квалификоваих кадрова, из области финансијског пословања и примене иновираних законских решења која доносе доста новина у поступцима прибављања грађевинске и употребне дозволе, и т.д.

5. Приоритетне активности од посебног интереса за чланице Коморе

Специфичне потребе од интереса за поједине чланице, проистекле из рада и праксе, анализираће се и обрађивати у сарадњи са конкретим компанијама. Ово се односи како на питања из домена законских решења и њихове примене тако и на прктична искуства и решења која би могла онда бити од користи и за многе друге компаније и предузетнике.

Овако дефинисан Програм рада Грађевинске коморе чини основни оквир за њено деловање у 2015. години. Он је отворен за све предлоге и иницијативе чланица, и његова конкретизација и практично спровођење биће, дефинисани реалним потребама грађевинске индустрије и усмеравани ставовима Скупштине и Управног одбора Коморе.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux