О нама

Историјат

Градитељи опет имају своју еснафску комору

Тако је то већ било, и показало се пословно корисним и добрим.

 • Између два светска рата у краљевини Југославији постојале су тзв. струковне коморе које су окупљале предузећа из одређених привредних грана;
 • После другог светског рата такав систем је обновљен, и све до 1961-62. године деловала је Савезна грађевинска комора која је обједињавала сва грађевинска предузећа са територије тадашње Југославије и изражавала заједничке интересе короз остваривање заједничких пословних планова;
 • Ова комора је била и оснивач Југославенског грађевинског центра чија је имовина, пре свега зграда самог Центра у Београду (преко пута техничког факултета), била изграђена учешћем пре свега грађевинских предузећа из Србије и Београда, која су обезбедила преко 80% за то потрегних средстава;
 • Након тог периода грађевинарство је утопљено у јединствену привредну комору

А онда је обновљена идеја о грађевинској комори

Традиција струковног организовања грађевинских предузетника датира из времена првих еснафских удружења у Србији. После Другог светског рата деловала је Савезна грађевинска Комора која је обједињавала сва грађевинска предузећа са простора тадашње СФРЈ и изражавала њихове заједничке интересе све до 1962. године. Након тог периода, грађевинарство је удружено у јединствену Привредну комору у складу са тадашњим важећим Законима.

Јуни, 2004

Друга Конференција грађевинара Србије

У Београду је одржана Друга Конференција грађевинара Србије на којој је донет закључак да се „ради унапређења грађевинске струке формира Грађевинска комора Србије“ иако тога тренутка још нису постојале законске претпоставке за еснафско коморско организовање
Мај, 2009

Ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о привредним коморама

Ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о привредним коморама (са почетком примене од 2013.), којим је предвиђено да „ради остваривања заједничких интереса, најмања 100 привредних субјеката може основати своју комору према делатностима које ти субјекти обављају“, и која се ргиструје у АПР-у
Јануар, 2013

Започела примена Закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама

Започела примена Закона о изменама и допунама Закона о привредним коморама
Април, 2013

СГИТС на Сајму грађевинарства у Београду

Савез грађевинских инжењера и техничара Србије – СГИТС је на Сајму грађевинарства у Београду организовао расправу о стању у грађевинарству и мерама за његов опоравак, уз неподељен закључак да се, без одлагања, приступи оснивању Грађевинске коморе, слично како су већ основане неке друге коморе (шпедитерска, енергетска)
Октобар, 2013

Оснивачка скупштина ПКГИС

У Енергопројекту у Београду одржана Оснивачка скупштина Привредне коморе грађевинске индустрије Србије, донет Статут и сва друга неопхпдна акта и изабрани органи неопходни за нормалан рад
Јануар, 2014

АПР донео решење о упису ПКГИС у званичан регистар комора

АПР донео решење о упису Привредне коморе грађевинске индустрије Србије у званичан регистар комора, као „самосталне, интересне, пословно-стручне организације привредних друштава и предузетника у области пројектовања, инжењеринга, консалтинга и изградње инвестиционих објеката, индустрије грађевинских материјала и других индустријских грана чији се производи уграђују у грађевинске објекте или се пласирају у опремање и функционално коришћење изграђених објеката“ са генералним циљем да доприноси консолидацији и афирмацији грађевинарства, његовог значаја и доприноса стабилизацији и развоју привредног система земље

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

 • назив и адресу привредног друштва

 • матични број,

 • ПИБ,

 • делатност,

 • власничку  структуру,

 • број и структуру запослених,

 • референц  листу,

 • листу опреме,

 • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs