Прописи у грађевинарству

Закони

Закон о регионалном развоју

Закон о стратешкој процени утицаја на животну срединну

Закон о заштити од пожара

Закон о заштити животне средине

Закон о енергетици

Кривични законик

Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе

Закон о јавним путевима

Закон о шумама

Закон о железници

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Закон о становању

Закон о пољопривредном земљишту

Закон о одржавању стамбених зграда

Закон о јавној својини

Закон о државном премеру и катастру

Закон о експропријацији

Закон о основама својинскоправних односа

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу

Закон о порезима на имовину

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама

Закон о инспекцијском надзору

Закон о општем управном поступку

Закон о државној управи

Закон о привредним преступима

Закон о прекршајима

Закон о легализацији објеката

Закон о републичким административним таксама

Закон о локалној самоуправи

Закон о ефикасном коришћењу енергије

Закон о планирању и изградњи

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs