Прописи у грађевинарству

Уредбе

Урeдбa o лoкaциjским услoвимa

Урeдбa o oдрeђивaњу aктивнoсти чиje oбaвљaњe утичe нa живoтну срeдину

Урeдбa o рaзврстaвaњу oбjeктa, дeлaтнoсти и зeмљиштa у кaтeгoриje угрoжeнoсти oд пoжaрa

Урeдбa o тeхничким и другим зaхтeвимa зa чeлик зa aрмирaњe бeтoнa

Урeдбa o услoвимa испoрукe и снaбдeвaњa eлeктричнoм eнeргиjoм

Урeдбa o утврђивaњу jeдинствeнe листe рaзвиjeнoсти рeгиoнa и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe зa 2014. гoдину

Урeдбa o утврђивaњу Листe прojeкaтa зa кoje je oбaвeзнa прoцeнa утицaja и Листe прojeкaтa зa кoje сe мoжe зaхтeвaти прoцeнa утицaja нa живoтну срeдину

Привредна комора Грађевинске индустрије Србије

   Булевар Пеке Дапчевића бб
        (Кумодрашка 257)
       11000 Београд, Србија

   +381 (11) 2472 819

   komora@gradjevinskakomora.rs

×

Привредна Комора Грађевинске Индустрије Србије као институција која се бави сталним промовисањем потенцијала  и артикулацијом аутентичних интереса Грађевинске привреде Србије, формира базу података привредних друштава чија је претежна делатност везана  за реализацији грађевинских пројеката и с тим у вези упућује:

 

 Ј А В Н И  П О З И В

 

свим привредним друштвима, извођачима грађевинских, занатско - завршних, инсталатерских,  радова везаних за опремање објеката као и произвођаче грађевинских материјала, која су заинтересована за заједнички наступ на домаћем и ИНО тржишту, да своје податке доставе ПКГИС и то:

 

  • назив и адресу привредног друштва

  • матични број,

  • ПИБ,

  • делатност,

  • власничку  структуру,

  • број и структуру запослених,

  • референц  листу,

  • листу опреме,

  • e-пошту и контакт телефон.

 

Тражене податке доставити на адресу:

Привредна комора грађевинске индустрије Србије,
Кумодрашка 257, 11 000 Београд

или на е-пошту: komora@gradjevinskakomora.rs